۱
۲
۳
کپرون
20L-Capron-20W50-CF4-CF-SJ
20W50
CF/ CF-4/ SJ
روغن موتور دیزلی