کپرون

۱
۲
۳
کپرون
20L-Capron-10W40-CI4-CF-SL
10W40
.CI-4/ CF/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CH4
15W40
CH-4
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CI4-CF-SL
15W40
.CI-4/ CF/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-20W50-CF4-CF-SJ
20W50
CF/ CF-4/ SJ
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-50-CD-SF
50
CD/ SF
روغن موتور دیزلی
کپرون
1L-Capron-10W40-SL
10W40
SL
روغن موتور بنزینی
کپرون
1L-Capron-20W50-SL
20W50
SL
روغن موتور بنزینی
کپرون
4L-Capron-20W50-SL
20W50
SL
روغن موتور بنزینی
کپرون
4L-Capron-10W40-SL
10W40
SL
روغن موتور بنزینی
کپرون
5L-Capron-10W40-SM
10W40
SM
روغن موتور بنزینی
کپرون
5L-Capron-15W40-SL-SF
15W40
CF/ SL
روغن موتور بنزینی
کپرون
5L-Capron-5W30-SN
5W30
SN
روغن موتور بنزینی
کپرون
5L-Capron-5W40-SN
5W40
SN
روغن موتور بنزینی
کپرون
20L-Capron-HL-68
HL 68
DIN 51524
روغن هیدرولیک
کپرون
Capron-oil-barrel-Red
10W40
.CI-4/ CF/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Blue
15W40
CF-4
روغن موتور دیزلی