روغن موتور دیزلی

۱
۲
۳
کپرون
20L-Capron-10W40-CI4-CF-SL
10W40
CF/ CI-4/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CH4
15W40
CH-4
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CI4-CF-SL
15W40
CF/ CI-4/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-20W50-CF4-CF-SJ
20W50
CF/ CF-4/ SJ
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-50-CD-SF
50
CD/ SF
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-red
10W40
CI-4
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-Blue
15W40
CF-4
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-red
15W40
CH-4
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-Blue
15W40
CI-4
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-red
20W50
CF-4
روغن موتور دیزلی
رونیکس
Ronix-oil-barrel-Blue
50
CD
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Red
10W40
CF/ CI-4/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Blue
15W40
CF-4
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Red
15W40
CH-4
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Blue
15W40
CF/ CI-4/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
Capron-oil-barrel-Red
20W50
CF-4
روغن موتور دیزلی