روغن دنده

۱
۲
۳
کپرون
26
85w140
GL5
روغن دنده
کپرون
Capron-Gear-Oil-SAE-85W90-GL-5-[20L]
85W90
GL5
روغن دنده