۲۰ لیتر

۱
۲
۳
کپرون
20L-Capron-10W40-CI4-CF-SL
10W40
.CI-4/ CF/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CH4
15W40
CH-4
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-15W40-CI4-CF-SL
15W40
.CI-4/ CF/ SL
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-20W50-CF4-CF-SJ
20W50
CF/ CF-4/ SJ
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-50-CD-SF
50
CD/ SF
روغن موتور دیزلی
کپرون
20L-Capron-HL-68
HL 68
DIN 51524
روغن هیدرولیک